Сеќавање на еден град: Микроутопии и стварности

СЕЌАВАЊЕ НА ЕДЕН ГРАД:
МИКРОУТОПИИ И СТВАРНОСТИ
Регионална конференција
ГЕМ клуб, Скопје
22 и 23 ноември 2013 год.
Концепт: Филип Јовановски, Ивана Васева

Гости – предавачи: Никола Наумоски (Македонија), Теодор Целакоски (Хрватска), Тадеј Курепа (Србија), Максим Наумовски и Оливер Илиевски (Македонија), Васко Лазаревски (Македонија), Ивана Драгшиќ (Македонија), Иницијатива Кооперација (Македонија), Борис Бакал (Хрватска), Немања Цвијановиќ (Хрватска), Елена Вељановска (Македонија), Никола Гелевски (Македонија), Катерина Колозова (Македонија), Горан Јанев (Македонија), Артан Садику (Македонија), Зоран Петровски (Македонија), Славен Тољ (Хрватска), Искра Гешоска (Македонија), Никола Писарев (Македонија), Дина Јокановиќ (Хрватска), Ирена Цветковиќ (Македонија), Велимир Жерновски (Македонија), Кочо Андоновски (Македонија).

Аутомакедонија – сигурно место?
Работилница
Лидер: Борис Бакал (Shadow Casters, Хрватска)
20 – 22 ноември 2013

несигурни (во себе)? Кој или што нас не осигурува и зашто? Зашто (не)сакаме (не)сигурност? Како изгледаме/ делуваме кога сме сигурни?
Овие и слични прашања ќе се разгледуваат, дискутираат и доведуваат во прашање (воспоставувајќи стварносна проверка на сите споменати/ напишани зборови и термини/ синтагми) низ една урбано/антрополошка работилница за вистинските, виртуелни и магиски/поетски аспекти на сигурноста (просторот/ градот).
Работилницата тргнува и се движи од и околу едно реално место во градот Скопје и се одредува според него, како кон место како локација(location/site) и како простор (space). Ова место е едвај забележливо модернистичко дело од 50-тите години на минатиот век познат како Аутомакедонија.
Во текот на работилницата ќе се откриваат неговите урбанистички, сеизмички, статички и естетски квалитети и мани, но и неговото симболично значење за градот. Ќе се фокусира на неговите реални но и имагинативни наративи, со неговата историја и акупунктурна важност за градот Скопје, македонската култура, но и можното значење за регионот во контекст на промислување на градот, сигурноста , заедништвото/соживотот/солидарноста.

Борис Бакал (Загреб) е театарски/филмски режисер и актер, интермедијален уметник, активист. Низ неговата, речиси триесетгодишна кариера, тој бил автор на театарски и филмски проекти, перформанси, инсталации и мултимедијални уметнички дела кои биле претставувани на фестивали и изложби во над 20 земји низ светот (вклучувајќи Bologna Cultural Capital of Europe 2000, Steirischer Herbst, Bollwerk Beluard International, Eurokaz, Urbanfestival, Thealter, Bitef, Interferences, MESS и други).
Неговата работа меѓу другото е обележана со изразено истражување на специфичноста на одредено место/време и на интерактивните елементи на уметноста.

*Овој проект се надоврзува на настанот „СЕЌАВАЊЕ НА ЕДЕН ГРАД“ составен од две јавни дикусии и работилница одржани во НУ Центар за култура – Битола, во јануари, оваа година.

Организацијата Факултет за работи што не се учат (ФРУ) е формирана 2001 година како уметнички проект чие официјално функционирање започнува во 2001 година во Галеријата „Место ” на „359 – Мрежа на локални и субалтерни херменевтики“ во Скопје.
Денес Факултет за работи што не се учат функционира како платформа за проекти од областа на современата култура и уметност. Во 2006- та година ФРУ го организира АКТО фестивалот за современа уметност во Битола.
Фестивалот Акто за современи уметности е регионален фестивал којшто вклучува визуелни уметности, изведувачките уметности, музика и теорија на култура. Целта на фестивалот е да ги отвори културните рамки на едно современо општество преку нивно рекомпонирањето и редефинирање во еден актуелен социјален и културен контекст.

Shadow Casters е уметничка и продукциска платформа основана во Загреб, во 2002 година. Таа е посветена на интердисциплинарна соработка, создавање и рефлексија, како и на трагање по нови креативни јазици пред сѐ на полето на перформансот, урбаната и јавна уметност, новите медиуми и нивните хибриди. Shadow Casters ги преиспитуваат постоечките концепти на индивидуалните и колективните идентитети, работејќи со сите видови на социјална, политичка и културна нетолеранција и сегрегација, поттикнувајќи дебата за природата и противречностите на тековните глобализациски процеси.
За својата работа, Shadow Casters имаат добиено различни меѓународни признанија и награди а своите остварувања и проекти биле претставени и се продуцирани во повеќе од 30 земји и на три континенти (Азија, Европа, Северна Америка).

Проектот е во организација на партнерските организации :
Факултет за работи што не се учат (ФРУ) во соработка со Shadow Casters -Загреб

Проектот е поддржан од Фондацијата Отворено Оштество Македонија (ФООМ) со поддршка на програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства.

RECOLLECTION OF A CITY:
MICRO UTOPIAS AND REALITIES
Regional Conference
Club GEM, Skopje
November 22-23, 2013
Concept: Filip Jovanovski, Ivana Vaseva

Guests – Lecturers: Nikola Naumoski (Macedonia), Teodor Celakoski (Croatia), Tadej Kurepa (Serbia), Maxim Naumovski and Oliver Ilievski (Macedonia), Vasko Lazarevski (Macedonia), Ivana Dragsik (Macedonia), Iniciative Cooperation (Kooperacija) (Macedonia), Boris Bakal (Croatia), Nemanja Cvijanovic (Croatia), Elena Veljanovska (Macedonia), Nikola Gelevski (Macedonia), Katerina Kolozova (Macedonia), Goran Janev (Macedonia), Artan Sadiku (Macedonia), Zoran Petrovski (Macedonia), Slaven Tolj (Croatia), Iskra Geshoska (Macedonia), Nikola Pisarev (Macedonia), Dina Jokanovic (Croatia), Irena Cvetkovic (Macedonia), Velimir Zernovski (Macedonia), Kocho Аndonovski (Macedonia).

AUTOMAKEDONIJA – a safe place?
Workshop
Leader: Boris Bakal (Shadow Casters, Croatia)
November 20-22, 2013

The project “Memory of a City : Micro utopias and realities” involves regional conference and a workshop “AutoMacedonia – a safe place?” with Boris Bakal (Shadow casters, Zagreb) in order to encourage dialogue among experts but also in the public regarding the questions related to public space, the individual, his place and his responsability in times of redefining, comodifying and control.

The public space has been usurped by the neoliberal forces, privatized, comercialized, but also by the government control and the ideology which confines the idea of common, opened discursive space which leads to serious disturbance of the civil identity with extreemly serious political implications in democracy.

By examining different types of activist and civil projects which reconsider the model of public space as an open platform for citizen activity, within the frames of various presentations, discussions, workshops this project strives to impose and review the questiones: what is public space and who does it belong to, how do we imagine or wish that a public space should look like?

The conference includes short presentations of initiatives and projects produced in the country and the region in order to raise issues related to public space in corelation with:
1. Citizen activism FAILED city – Which places are public and what do they offer to activists? Public space as a place for social justice movements;
2. Contemporary art practices in public space IS THE ORNAMENT A CRIME? – (un)involvement of the cultural workers and artists in changing the public space;
3. Contemporary theory of critisism and perception of public space THE CITY, CENTRAL MARGINE;
4. Institutions of art and culture as active participants in the public sphere I OWN AN INSTITUTION- THEREFORE I EXIST? – place for inclusion, participation and open debate.
5. The rights of marginalized communities- Lesbian Gay Bisexual Transexual Community THE CITY LOVES EVERYONE- public space as a place of antagonist activity, a source of different ideas, points of view and legitimacy of different social groups;

In times when the idea of a right to a city became a strong imperative caused by the outrageous desire for construction of a new urban identity and many perils to the urban living, the urge of construction new mechanisms as a way of expressing resistance to this situation is necessary. In the last few years we have witnessed an usurpation of public life through different (in the first place physical) forms of erasing history and the memory of an already defined city core, which influences and expands metastatically in other areas (not only physical) of the city which defines his cultural identity.
There are common problems in the region where the machinery of the state capitalism ruthlessly undermines the rights of the citizens whose resistance mechanisms remain stuck by the dominant ruling forces and the power of the market.
In this context, the project has the goal to open a new space for discussion, exchange of experiences so that new ideas would develope and new ideas for solutions and transparency of issues would be found.
At the very end we will remind you of a lecture from Zhivko Popovski, the architect where he said “Skopje had lost its walker proffession, walker proffesion in a city is a very important thing”. This is the feeling we have, the walkers are gone, the city is empty, full of itself.

Filip Jovanovski, Ivana Vaseva

WORKSHOP
AUTOMACEDONIA – a safe place?
Boris Bakal (Shadow casters, Zagreb)

Nowadays, the term security and a safe place is being questioned, also in a figurative sense, but in everyday practices, the investigation and examination of the meaning of the term-security is an imperative, a challenge.
Some of the questiones addressed in this workshop are: What is security? How are we sure that we are safe? What is a safe place? Why the city is not safe? Why aren’t we (self)confident? Who is keeping us safe and why? Why do(not) we like (un)security? How do we look like/react when we are safe?
These and similar questions will be discussed and question (checking all the words and terms written above/syntagmes) through an urban/anthropological workshop about the real, virtual, magical/poetical aspects of security (space/city).
The workshop starts and moves toward a real place in the city of Skopje, is defining itself as a location/site and as space. This location is barely visible modernist creation from the 50’s in the last century known as Automakedonija.
During the workshop, its urban, seismical, statical and esthetical qualities and flaws will be discovered, but also its symbolical meaning for the city. The real and imaginative naratives will be in the focus along with the history and its acupunctural importance for Skopje, Macedonian culture, but also the possible meaning to the region in the context of analysing the city, the security/solidarity/coexistence.

Boris Bakal (Zagreb) is a theater/film director and actor, intermedia artist and activist. In his 30-year long carrier he has been an author of theater and film projects, performances, installations and multimedia artworks presented at festivals and exibitions in more than 20 countries worldwide (including Bologna Cultural Capital of Europe 2000, Steirischer Herbst, Bollwerk Beluard International, Eurokaz, Urbanfestival, Thealter, Bitef, Interferences, MESS and many other)

His work among other things is marked by the research of the specificity of certain time/space and interactive elements of art.

* This project is in the same line/aligns with the event “Memories of a city” composed of two public discussions and a workshop that took place in the Center of Culture -Bitola in January, this year.

The organization Faculty for things that cannot be learned (FTL) was established in 2001 as an art project which started officially in the Gallery “Mesto” on “359 – web of local and sub-alternative hermeneutics” in Skopje.
Today the faculty for things that cannot be learned functions as a platform for project developing in the field of contemporary art and culture. In 2006 (FTL) organized AKTO festival for contemporary art in Bitola.
AKTO festival for Contemporary Art is a regional event which includes visual, performing arts, music and theory of culture. The main goal is to open the cultural frames of a contemporary society through recomposing/restructuring and redefining in an actual social and cultural context.

Shadow Casters represents an art and production platform, founded in Zagreb in 2002. It is dedicated to inter-disciplinary cooperation, creation and reflection searching for new creative languages in the field of performance, urban and public art, new media and hybrids. Shadow Casters examine the existing concepts of individual and collective identities working on social political and cultural intolerance and segregation, encouraging debates about nature and contradictions of the actual globalization processes.
They have received many international prizes and awards and their projects have been presented and pruduced in over 30 countries on three continents (Asia, Europe, North America).
The project is organized and supported by partnership organizations :
Faculty for things that can’t be learned (ФРУ) in cooperation with Shadow Casters -Zagreb
The project is supported by the Foundation Open Society (FOS) with the support of the programme East-East for international cooperation

Evacuation of differences: Whose is the public space?
Irena Cvetkovik is MA in Gender studies. She currently works on her PhD in the field of Gender studies. As a researcher, she worked on many projects related to sociology, gender studies, and media. She is the author of the blog FemmeGuerilla and a columnist in the daily newspaper “Dnevnik”. She is a human rights activist of the marginalized communities, and is a supporter of the LGBTCommunity, and an activist for the rights of drug users and sexual workers. She is also active in many formal and non-formal activist associations. At the moment she works as a coordinator in the Coalition “Sexual and Health rights for the marginalized communities” – Skopje

Velimir Zernovski/ artist, Skopje
All beauty must die!Another world is possible
Velimir Zernovski is postgraduate student at the Department of Cultural Studies at “Euro-Balkan” Institute for Social Sciences and Humanities Research in Skopje. From 2008 Zernovski is co-founder and president of FRIK Cultural Initiatives development Formation, organization which is working on motivation of socially engaged art production and society democratization, beyond prejudices and stereotypes.
Through the media of drawings, videos, installations, object installations in public space, writing and publishing artist books he is exploring notions of identity, urbanity and popular culture as well as sexuality and gender identity.

20.45h – 22:15h DISCUSSION
Moderator: Kocho Andonovski/ LGBTI Support Centre, Skopje
Short presentation: Kidnapped public space
Kocho Andonovski is a program director of the LGBTC Center of support, which is a special program of the Helsinki Committee for Human rights of the Republic of Macedonia (HCM), activist who monitor the implementation of the Recommendations of the European Council for fighting discrimination of the sexual orientation and gender identity as well as the documentation of the legal and health practices in gender changing. Andonovski is also a coordinator of the project “Improvement of participation of ethnic groups in the democracy processes”, a lecturer in workshops with the local councils, administration and non-governmental organizations in all 84 counties in Macedonia. Kochovski was also on the list of 500 most influential gay people, published by “Mejt” magazine, in 2012.

22:00h – 00:00h (Beer house Kapan an)
Dinner only for the participants in the conference
____________________________________________________________________________________

Filip Jovanovski is a visual artist and civil activist . He graduated from the Faculty of Architecture (2010 ) . Postgraduate studies at the Faculty of Fine Arts Department – painting in Skopje (2012 ) .
He has participated in several group exhibitions : Biennale of Young Artists (2009/2011/2013); SEAfair ( Fair Electronic Arts ) – Museum of Contemporary Art Skopje (2010 ) ; Festival Perforacije Zagreb (2010 ) ; Festival Synhronized Cities (2010 ) and other video and theater festivals in the country and abroad ( Pristina , Zagreb , Belgrade , Ljubljana and Tokyo ) .
Winner of Young visual artist award ДЕНЕС 2013th.
He is the Macedonian representative of the Prague quadrennial for stage design and space (2011). In his work he explores the borders among different media and their interdisciplinary connection – theatre, video, film and spatial installations. His artworks are transformation of political and social categories in spatial pictures.
Since 2007 , the artistic director of the festival for contemporary art AKTO in Bitola , also a member and one of the founders of : Cooperative Initiative (2012 – ) , an initiative for contemporary art, activist organization Freedom Square (2010 – ) , JADRO (2012 – ) association of the independent cultural scene , civil initiative I LOVE GTC (2013 )
Also works as a curator of interdisciplinary projects.

Ivana Vaseva is a curator based in Skopje, Macedonia. She graduated at the Faculty of art history at the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje and has further education in curatorship and curatorial practices at de Appel art centre as part of the Curatorial Programme 2011/2012. Before her graduation she started working as a journalist for the daily newspaper Vreme writing texts, reviews and making interviews about current developments, projects and initiatives in the contemporary Macedonian art scene, where she stayed working until 2010. After that she started working in press to exit project space, a special program-based artist initiative for research and production in the field of visual arts and curatorial practices in Skopje as a program coordinator and now as a curator.The focus of her curatorial interest in the past years is mainly concerned with reexamining and re-investigating the role of art in the broader sociopolitical and economic system and its agency and potential towards stimulating changes (at least speculative and emotional) in different local contexts. In the past year she is partially exploring this topic working as part of the team of the non-profit organization press to exit project space (Skopje) focusing on the interconnection of contemporary research-based and multidisciplinary practice and education and as part of an informal collective (two curators and one artist) developing discursive and investigative art projects whilst referring to political, social and economic condition in Macedonia.